Giá bán : 15.415 $ = 323.715.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 15.205 $ = 319.305.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 12.325 $ = 258.825.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 10.500 $ = 220.500.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 9.145 $ = 192.045.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 8.805 $ = 184.905.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 8.015 $ = 168.315.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 6.705 $ = 140.805.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 6.600 $ = 138.600.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 6.005 $ = 126.105.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng
Giá bán : 5.825 $ = 122.325.000 VNĐ
Bảo hành : 12 tháng